Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Kaceřov - zámek 

Historie obce

Kaceřov – zámek Vesnice Kaceřov leží asi 3 km severně od Kynšperka nad Ohří a 11 km jihozápadně od Sokolova.

Kaceřov vznikl v procesu kolonizace Chebska a jeho přilehlých oblastí německým obyvatelstvem v 1.čtvrtině 13.stol. První písemná zmínka je z roku 1312, kdy byly dvory v Kaceřově přisouzeny klášteru ve Valdsassenu. 

Valdsaský klášter získal svá práva k pozemkovému majetku nejen koupěmi, ale jako církevní instituce hlavně dary a odkazy. Tak se domohli cisterciáci ve Valdsasech jak vlastnických, tak lenních práv k pozemkům a nad poddanými i v Kaceřově.

Z dochovaných dokumentů se zde setkáváme s významným rodem pánů z Hartenbergu, jedním z chebské měšťanské rodiny Hagerů, Mikulášem Arnoltem, pravděpodobně poddaným. A také s rodem nižší šlechty, který se zde usadil a dal vsi jméno – rod Gätzengrünerů.

Gätzengrünerové postoupili část svých majetkových práv v Kaceřově klášteru ve Valdsassenu. Po pozdější marné snaze získat tento majetek zpět prodali na konci 14.stol svoji polovinu Kaceřova zakladateli významného střediska duchovní správy v Chlumu sv.Máří Jindřichu Reissengrünerovi.

V 70.letech 15.stol. se stali držiteli panství Perglerové z Perglasu. Pergler Götz měl v Kaceřově své sídlo, odpovídající již obydlí menšího feudálního statku. V letech 1680 a 1742 vyjadřovali Kaceřovští poddaní svoji nespokojenost se svým stále těžším údělem, ale jejich projevy nespokojenosti nepatřily k radikálním.

Perglarové byli vlastníky panství až do konce 18.stol., kdy prodal Karel Antonín Pergler Kaceřov svým čtyřem poddaným a jako jeho potomci se i on oddal vojenské kariéře. Roku 1846 pak všechny díly kaceřovského panství koupil chebský obchodník Josef August Hecht, a tak se opět zcelený kaceřovský statek stal součástí jediného vlastnictví. Takto zůstal až do zániku feudalismu a patrimoniální správy, která byla nahrazena místní samosprávou. Kaceřov náležel do r.1874 k politické obci Chlum sv.Máří, poté se osamostatnil.

Zámek

Kaceřovský zámek byl založen někdy kolem roku 1770 Karlem Antonínem Perglárem z Perglasu. Při výstavbě nového objektu byly použity zbytky starší tvrze, doplněné do tvaru téměř pravidelného čtverce. Jeho stěny byly zdobeny mezipatrovou a korunní římsou, okna přízemí měla prosté maltové rámce, ale okna patra zvýrazňovaly nadokenní prolamované římsy a oddělovaly ploché lizény, nároží zvýrazňovala bosáž. Patrovou stavbu kryla mansardová střecha. Vstup do přízemí vedl od severu dveřmi uprostřed trojosého průčelí.

Po roce 1948 byl zámek využíván místním jednotným zemědělským družstvem, které nenakládalo s budovou zámku jako s památkou. Není divu, že počátku devadesátých let 20. století se dožila ve značně zdevastovaném stavu. Dnes patří kaceřovské obci a i když je opatřena novou střešní krytinou, zbylá část je v neutěšeném stavu.

Odkazy:

https://www.kr-karlovarsky.cz/kacerov/obec
http://www.hrady.cz/index.php?&OID=1248