Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Čistá - důl Jeroným 

Čistá – důl JeronýmHistorický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá. Důl Jeroným je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v XV. a XVI. století. Zájem těžařů byl zaměřen na těžbu cínové rudy.

Dostupné prameny uvádějí, že o Čisté (Lauterbach) jsou zmínky již v XIII. století. Rozvoj města byl spojen s rozvojem těžby na dole Jeroným. Dne 20. 8. 1551 je městu propůjčen Ferdinandem I. název „Královské horní město (Königliche Bergstadt Lauterbach)“.

Město vlastnilo cínovou váhu, cínovou  huť a oprávnění těžit dříví v královských lesích. V roce 1772 postihla město katastrofa ve formě požáru, který kromě domů a dalších objektů zničil téměř veškerou písemnou dokumentaci. Zničení písemné dokumentace, zejména archivního charakteru, má za následek, že i v současné době se velmi obtížně dokladuje kontinuita historie města a báňského podnikání. Město přežívá až do konce druhé světové války.

Po ukončení války postihuje město jedna pohroma za druhou. Všechny jsou ve svých důsledcích horší než již zmiňovaný požár. Město bylo v rámci řešení německé otázky vylidněno v důsledku odsunu obyvatel německé národnosti. Celá přilehlá  oblast města, včetně města samého, se stala vojenským prostorem. Město bylo v rámci cvičení cílevědomě demolováno.

Ojedinělé důkazy o existenci města byly zničené v důsledku poddolování území města uranovým průmyslem. Po ukončení  prací v podzemí docházelo k postupným propadům a tím i k úplné devastaci povrchu. Záměr totální likvidace města byl dovršen vymazáním názvu obce  ze všech map.

Jen výjimečně se o městě získává jakákoliv informace v encyklopediích vydaných po druhé světové   válce. Existenci  města dnes připomíná  pomníček  u  silnice  Sokolov-Krásno (č. 210). Katastrální území Čistá bylo zrušeno a veškeré pozemky byly převedené na katastrální území Rovná.

Ložisko cínového zrudnění, na kterém byl vybudován důl Jeroným, představuje okrajové ložisko v jihozápadní části Čistecko-krásenského pásma slavkovské rulové kry. Počátky hlubinného dobývání spadají do období první poloviny XVI. století. Rozvoj hlubinné těžby byl nastartován po postupném vytěžení okolních rýžovišť. Těžba na dole Jeroným se po prudkém rozvoji pozvolna dostává do útlumu.

Zpráva o stavu důlních děl z roku 1847 uvádí, že doly poblíž Čisté jsou sešlé. Pokusy obnovit těžbu na dole Jeroným byly v letech 1887 – 1905. Po první světové válce je důl opuštěn. Další průzkum s cílem obnovit těžbu se realizuje v letech 1940 – 1943.

Celý důl Jeroným byl v roce 1990 prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 16. 2. 1990 pod č. j. 4291-89-PPM. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 4515.

Od roku 1992 zde probíhají záchranné práce.V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století. Během roku 1982 byly objeveny další podzemní prostory, dnes označované jako stará důlní díla, v bezprostřední blízkosti známé části dolu Jeroným, dnes označovaný jako opuštěná důlní díla. Stará důlní díla jsou suchá a odvodňovaná dědičnou štolou Jeroným. 

V minulosti byla tato díla propojena s komplexem báňských děl hlavní části dolu Jeroným. Oddělení bylo pravděpodobně způsobeno zavalením přístupových chodeb z hlavní části ložiska již na konci 16.stol. nebo v 1. pol.17. stol.  V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se zde usadily při těžbě metodou "sázení ohně". Prostory „zdobí“ stopy po želízkách a špičácích používaných tehdejšími havíři.

V areálu dolu Jeroným dlouhodobě probíhají záchranné práce, které se snaží v obou částech koordinovat Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les se sídlem v Pluhově ulici č.p. 211 v Horním Slavkově.

Celý komplex důlního díla byl zdokumentován tak, aby mohla být zajištěna kontrola prováděných prací. Samozřejmostí bylo zpracování návrhu k využití dolu v oblasti montánní turistiky, geologie a podobně. Zároveň jsou projekčně řešeny technicko-báňské problémy spojené s vyzmáháním závalu v souvislosti s propojením obou částí historických báňských děl a také závalů na odvodňovací štole Jeroným, které provádí podle svých možností správce části dolu označené jako opuštěná důlní díla, tj. Diamo s.p., SUL o.z. Příbram, který důl převzal po likvidaci původních Rudných dolů Příbram s.p

Areál dolu Jeroným by se v brzké budoucnosti měl stát jedním z hlavních opěrných pilířů připravovaného Česko-bavorského geoparku, který zahrne řadu významných lokalit u nás a v přilehlých oblastech Německa.

Důl Jeroným prozatím bohužel není přístupný veřejnosti a práce na jeho zajištění budou trvat podle finančních možností ještě několik let.

Odkazy:

http://www.omks.cz
http://www.diamo.cz/hpvt/2001/sekce/tradice/20/T20.htm
http://www.montanya.org/SEZNAM/C/C.htm
sweb.cz/SlavkovskyLes/aktuality/aktjeronym.html
sweb.cz/SlavkovskyLes/pages/muzeumkrasno.html