Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Doupovské hory
Karlovarská vrchovina
Krušné hory
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Vodstvo
Památné stromy
Doupovské hory 

Pohoří Doupovské hory (německy Duppauer Gebirge) leží na pravém břehu řeky Ohře, jen velmi malá část mezi Ostrovem nad Ohří a Perštejnem zasahuje i na břeh levý.

Doupovské hory - Foto Daniela EndrštováPohoří se rozkládá v trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří a Valeč. Doupovské hory jsou vklíněny mezi Sokolovskou pánev a Mosteckou pánev. Nejvyšším bodem Doupovských hor je zalesněný vrch Hradiště vysoký 934 m. Další vrch je třeba Jánský vršek vysoký 718 m. Svým severním okrajem se dotýkají Krušných hor, z jihu jsou ohraničeny Karlovarskou vrchovinou a Plzeňskou hornatinou. Plochá sopečná hornatina Doupovských hor je jednotný horský celek vzniklý rozčleněním mohutného třetihorního stratovulkánu o průměru asi 30 km, který zaujímá plochu asi 650 km². Geomorfologicky se Doupovské hory člení na tři celky - Hradištská hornatina, Jehličenská hornatina a Rohozecká vrchovina.

Popis prostředí

Suťový lesPůvodní vegetaci území tvořily převážně květnaté bučiny. Do dnešní doby se zachovaly poměrně rozsáhlé zbytky těchto lesních porostů zejména na prudkých svazích údolí Ohře mezi obcemi Kyselka a Kadaní. Bukové porosty místy pralesovitého charakteru porůstají také úbočí Pustého zámku. Bylinné patro je velmi pestré.

Zvětráním a rozpadem sopečné horniny vznikla rozsáhlá suťová pole porostlá suťovými lesy.


Doupov


Pro centrální část Doupovských hor je typická mozaika travnatých společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků vzniklých přirozenou sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných zemědělských plochách Zastoupení typů jednotlivých prostředí.

 

Zastoupení typů jednotlivých prostředí

 • 30% lesy
 • 15% křoviny
 • 20% vlhké a mezofilní louky
 • 5% mokřady a vodní plochy
 • 5% skály a sutě
 • 25% ostatní

55% rozlohy Doupovských hor zaujímá vojenský výcvikový prostor. Ochrana území Celé Doupovské hory jsou chráněny jako významná ptačí oblast soustavy Natura 2000 o rozloze 63 116 ha. Na území je také vyhlášeno významné ptačí území o rozloze 63 000 ha.

Maloplošná chráněná území

 • Národní přírodní rezervace Úhošť
 • Přírodní rezervace Ostrovské rybníky
 • Přírodní rezervace Vinařský rybník
 • Přírodní rezervace Sedlec Přírodní rezervace Valeč
 • Přírodní rezervace Dětanský chlum
 • Přírodní památka Mravenčák
 • Přírodní památka Rašovické skály
 • Přírodní památka Orchidejová louka pod Himlštejnem
 • Přírodní památka Čedičová žíla Boč
 • Přírodní památka Orchidejová louka Černýš
 • Přírodní památka Skalky skřítků