Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Vysoký kámen 

Vysoký kámenNa západ od vsi Kostelní (po červené turistické značce) se nachází křemencový masiv z dálky připomínající hradní zříceninu. Přírodní památka Vysoký kámen, která je chráněna od roku 1964 a nachází se u státních hranic se SRN nad osadou Kámen u Kraslic. Rozloha chráněného území je asi 3 ha. Důvodem ochrany je zachování geologicky a esteticky významného skalního útvaru – drobového kvarcitu s kamenným mořem, které je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin (zvětrávání mrznoucí vodou) ve čtvrtohorách. Tento působivý geologický útvar je poměrně intenzivně navštěvovanou turistickou lokalitou. Na vrcholu skalní věže je umístěna vyhlídka, ze které je výhled do krajiny Kraslicka i do sousedního Německa. Do roku 1995 bylo v této lokalitě pozorováno hnízdění výra velkého (bubo bubo). Prý se tu potuluje i rys ostrovid (lynx lynx) nebo medvěd brtník (brum brum :-).

Důvodem vyhlášení uzemí za přírodní památku je ochrana vyrazného skalního suku, tvořeného drobovým kvarcitem. Drobový kvarcit tvoří ve vrchní části různě mocné vložky, které díky své odolnosti vůči zvětrávání a odnosu tvoří významné skalní útvary. V okolí strmých, silně rozpukaných stěn můžeme pozorovat balvanité až kamenité pole, místy zahliněné. Prvním skalním útvarem je od západu Vyhlídková skála (774 m). Skalní hřeben dále pokračuje rozložitými útvary hradeb, na jejich konci stojí věž Zobák a hřeben uzavírá mohutná skalní věž - Větrná skála.

Lokalita je poměrně významným nalezištěm mechorostů a lišejníků. Dřívější výskyt kriticky ohroženého plavuníku cypřiškovitého nebyl nově potvrzen. Skály dříve poskytovaly příhodné podmínky pro hnízdění výra velkého a doložen je výskyt tetřívka obecného. V blízkosti byl zjištěn výskyt čápa černého.

Vysoký kámen se nalézá v přírodním parku Leopoldovy Hamry. V době prvohor byl součástí pevniny oddělující severní moře s mořem na území dnešních severních Čech. Vytvořily se zde břidlicové usazeniny, obsahující dobře štípatelnou břidlici, která se zde také v minulosti těžila. Před další těžbou a poškozením přírodní útvar zachránilo město Kraslice v r. 1906 odkoupením pozemku. Kdysi tu stávala chata s pohostinstvím, která však po zásahu bleskem vyhořela a již nebyla obnovena. Roste zde řada vzácných rostlin, zejména lišejníků a proto je vrchol i jeho blízké okolí chráněno jako přírodní památka. Lávkou a po kovovém žebříku lze vystoupat na vyhlídkovou plošinu, ze které je daleký výhled na Slavkovský les, Český les, Halštrov, Smrčiny a západní Krušné hory.

Na kole se k Vysokému kameni dostaneme po cyklotrase 36.  V obci Kostelní odbočíme po červené, která nás k němu zavede přes obec Kámen. Nebo můžeme jet z Lubů po cyklotrase 2132 a na červeném turistickém rozcestí Pod vodárnou odbočit po červené. Červené značky se pak budeme držet. Projedeme přes rozcestí Tříslová a po 3 km dojedeme k Vysokému kameni z jihozápadu.

O Vysokém kameni vznikla řada pověstí, o zlém rytíři a jeho hradu, o skřítcích nebo o „bílé paní“ a velikém pokladu. Před staletími tu prý stával velký a pevný hrad, jehož krutý a nelítostný majitel zužoval své poddané. Jednou vstoupil do hradní brány starý, potulný zpěvák, aby panstvo pobavil. Rytíř na něj však poslal psy. Zraněný a ponížený pěvec pak toto nehostinné místo proklel a přivolal tím na zlého pána a jeho hrad zákazu. Země se otřásla a sídlo se propadlo do hlubin. Rytíř ani po smrti nenašel pokoje. Za temných nocí se prý z nitra skály ozývá hřmot, výskání a ržání koní. Zůstaly zde jen vysoké skalní sloupy dodnes připomínající skalní věže.