Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Velké jeřábí jezero 

Velké jeřábí jezeroNárodní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero se rozkládá na ploše 29,9 ha v nadmořské výšce 921–938 m a je součástí přírodního parku Přebuz. Byla vyhlášená rezervací roku 1933 a je to typické horské rašeliniště (vrchoviště), částečně porostlé borovicí klečí a vtroušeným smrkem. Bezlesé plochy tvoří volné porosty rašeliníku s četnými tůňkami. Je to jedno z nejcennějších rašelinišť Krušných hor, nejen co do bohatosti rostlinných a živočišných druhů, ale i co do celkového stavu a ukázek všech vývojových fází vrchovištního rozvodnicového rašeliniště. Samotné rašeliniště se nachází na hranici se Saskem, kde se jmenuje Großer Kranichsee, a jen malý jižní cíp se nachází v České republice. V minulosti se na naší straně těžila rašelina. Celková výměra samotných rašelinných ploch je udávána asi 36 ha a mocnost se pohybuje kolem 170 cm.

U vodních ploch a v těsné blízkosti zarůstajících tůněk se vyskytují charakteristické druhy rostlin - srpnatka splývavá a rašeliník bodlavý. Tyto mechorosty se rozrůstají v mohutné polštáře, zaplňující vodní prostor a později umožňující nástup další vývojové fázi rašeliniště, např. osidlování ostřicí bažinnou. Podél břehů rašelinných jezírek se v podobě prstenců a ostrůvků objevuje masožravá rosnatka okrouhlolistá, rosnatka anglická a kříženec rosnatka obvejčitá. Na rašeliníku najdeme červené plody klikvy bahenní a růžovobílé květy kyhanky sivolisté. Místy je hojný výskyt játrovky.

Z větších savců je přítomen jelen lesní, z malých savců pak rejsek malý, rejsek obecný a hraboš mokřadní. Velké jeřábí jezero poskytuje díky vyššímu procentu zastoupení smrku (oproti blízké NPR Velký močál) poněkud příznivější hnízdní podmínky pro některé druhy ptáků (pěnkava, drozd, kos, čečetka).