Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Rathsam 

Přírodní památka RathsamPřírodní rezervace Rathsam (v roce 1990 vyhlášená jako přírodní výtvor a v roce 1998 jako rezervace) chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady. Východní část rezervace byla v minulosti narušena postavením hraničních zátarasů. V jižní části rezervace se nacházela ještě na konci války  obec Rathsam, která ležela na levém břehu Reslavy, která přitéká do Ohře na hranici s Německem. Byla to menší osada s 16 domy a asi 80 německými obyvateli. Po odsunu v roce 1945 již osada nebyla dosídlena a zanikla tak rychle, že jí ani nestačili dát české jméno. Postupně se prostor osady Rathsam proměnil v louky a už neexistují ani původní přístupové cesty.

RNDr. Eva Martínková o rezervaci uvádí:
Někdy se při procházení chráněným územím ptáme sami sebe: co je tady hodné nějaké zvláštní ochrany?
Vidíme jen normální, snad jen trochu víc opuštěnou a neuspořádanou krajinu, nic mimořádného není v dohledu. Přesto se můžeme mýlit. Opomíjíme přitom obvykle dvě skutečnosti. První spočívá v tom, že rezervace může mít značný význam ekologický a být tedy cenným systémem biotopů vhodných pro přežívání širokého spektra rostlin a živočichů, což nemusí být na první pohled patrné. Živočichové jsou vůbec obvykle spíše poschovávaní a to může být ta druhá skutečnost.
Popsaný případ dokonale odpovídá vzhledu a podmínkám Rathsamu. To, co se náhodnému pozorovateli může zdát být pouze podivnou změtí takřka neprostupných křovin, rákosin a močálů, odkryje při pozornějším průzkumu pestrá a zajímavá rostlinná společenstva, byť tvořená jen "obyčejnými" kytkami, stopy po činnosti bobra, zpěv rákosníků, mihnutí vydry, skořápky velevrubů v bahnitém náplavu řeky a mnoho dalších zvláštností. Cena Rathsamu spočívá tedy především v malé narušenosti přírodních stanovišť, jejichž soubor je cenným biocentrem, přesahujícím svým významem hranice regionu. A to už rozhodně za ochranu stojí.
Celková bilance zajímavostí přírodní rezervace Rathsam rozhodně není zanedbatelná. Kvalita živočišné složky v ní výrazně převažuje. K již uvedeným živočichům ( bobr evropský, vydra říční, velevrub a několik druhů rákosníků) je nutné připojit ještě několik vzácnějších druhů ryb, například bolena dravého, z ptáků pak určitě ledňáčka říčního a žluvu hajní. Pozorována byla také užovka obojková, která se na Chebsku objevuje daleko méně často než jinde.
Samostatným a do jisté míry unikátním biotopem je bývalá pískovna v Pomezné, která leží v ochranném pásmu rezervace a je registrována jako významný krajinný prvek.

Zdejší fauna čítá více než 20 druhů vážek (např. vážka podhorní, šídlatka kroužkovaná, atd.) a především mimořádně druhově bohaté zastoupení obojživelníků (celkem 10 druhů), kteří se zde v trvale zamokřených depresích úspěšně rozmnožují. Za zmínku rozhodně stojí ropucha krátkonohá, blatnice skvrnitá, rosnička zelená a čolek velký.
Složením méně výrazný vegetační kryt rezervace především vytváří pro výskyt vzácných druhů živočichů vhodné podmínky. Druhově zajímavější je především podrost svahového lesa u Pomezné (třtina rákosovitá, plicník tmavý, podbílek šupinatý, ptačinec velkokvětý, pižmovka mošusová) a některé plochy v mokřadech a mokrých loukách, kde byly zaznamenány například bukvice lékařská, olešník kmínolistý, kakost bahenní nebo kosatec žlutý.
Problémem porostů široké říční nivy je šíření konkurenčně silných druhů bylin, které postupně omezují pestrost společenstev. Patří mezi ně například nejen u nás domácí tráva, chrastice rákosovitá, ale i nepůvodní netýkavka žláznatá.
Řešením vzrůstající uniformity rostlinstva v rezervaci snad bude návrat extenzivního kosení nebo spásání luk v nivě Ohře, který je hlavním bodem plánu péče o Rathsam. Ekologicky je rezervace "Rathsam" důstojným zástupcem naší přírody v programu " Zelený pás Evropy", který jako zelená stuha protíná Evropu tam, kudy se dříve táhla "železná opona".