Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Bystřina a Lužní potok 

Hranice přírodní rezervaceV nejodlehlejší části ašského výběžku, při hranici s Německem byla podél potoku Bystřina vyhlášena přírodní rezervace, podél Lužního potoku národní přírodní památka. Celková plocha rezervace a památky na našem území je 1129 hektarů a její nadmořská výška kolísá mezi 540 až 625 metry. Hlavním důvodem vzniku byla především ochrana biotopu, v němž žije vzácná perlorodka říční, protože existovala obava, že by likvidace "železné opony" a otevření příhraničního území mohly znamenat ohrožení jejího zdejšího výskytu. Perlorodka je nejen u nás, ale i v sousedním Německu kriticky ohrožený živočišný druh, která má v obou potocích a jejich přítocích jedno z posledních lokalit rozšíření ve střední Evropě. V ČR zbývá už jen posledních pět míst výskytu perlorodky. Rezervace Bystřina a Lužní potok je konkrétním příkladem spolupráce našich a německých ochránců přírody, kteří zde k záchraně perlorodky spojili své zkušenosti a vzniklo tak chráněné území po obou stranách hranice.
Ohrožením této významné přírodní lokality by mohlo být chystané otevření hraničního přechodu Hranice - Ebmath pro motorová vozidla a výstavba čerpací stanice.

Právě oba potoky, které jsou oligotrofní (chudé na živiny), jsou domovem velmi vzácného měkkýše - perlorodky říční, jejíž výskyt je závislý na složitých ekologických vazbách v celém povodí. Perlorodka vyžaduje oligotrofní vody, ve kterých se živí vodním detritem (polorozložená biomasa). Stabilitu vody zaručují lesní a luční biotopy v blízkosti potoků a v podstatě v celém jejich povodí. Toto však ještě nestačí pro zdárné rozmnožovaní těchto měkkýšů, neboť pro vývoj larev je potřeba existence pstruha potočního nebo i lososa obecného, v jejichž žábrech se larvy dočasně vyvíjejí. Proto je potřeba zachovat nejen samotný tok, ale celou nivu i s vlastní pramennou oblastí. Spolu s perlorodkou zde ještě žijí kriticky ohrožení mihule potoční a rak říční.

Dalším významným živočišným druhem přírodní rezervace je hnědásek chrastavcový, který se též vyskytuje ve Slavkovském lese. Tento motýl využívá v západních Čechách pro vývoj svých housenek rostlinku zvanou čertkus luční. Čertkus sice nepatří k ohroženým rostlinným druhům, nicméně vzhledem k uvedené vazbě na výskyt vzácného motýla je nutné i tento druh zde chránit. Z ohrožených ptáků hnízdí na území rezervace čáp černý a kulíšek nejmenší.

První podrobnější botanický průzkum rezervace byl uskutečněn v roce 1994 a na základě těchto znalostí bylo území v roce 1998 ještě rozšířeno. Ze zvláště chráněných druhů rostlin se v rezervaci vyskytují kriticky ohrožený vítod douškolistý a rdest rdesnolistý. Silně ohroženými druhy jsou všivec lesní a rosnatka okrouhlolistá. V roce 2005 byl nově zjištěn i rdest alpský. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje - prha chlumní, prstnatec májový, pupečník obecný, vachta trojlistá, klikva bahenní a vrba plazivá. Z druhů na Chebsku méně častých, které ale nejsou v rámci ČR řazeny mezi ohrožené, zde můžeme nalézt rostliny jako je bukvice lékařská, kuklík potoční, žluťucha orlíčkolistá a také teplomilná tráva válečka prapořitá.