Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Bečovské rybníky 

Bečovský rybníkUvnitř kompaktního lesního celku rozkládajícího se mezi Bečovem, Hlinkami a Odolenovicemi se nachází tři kaskádovité extenzivně obhospodařované lesní rybníky. Celá soustava zachovalých mokřadních společenstev je biotopem řady vzácných druhů rostlin a čistá voda rybníků poskytuje útočiště raků a střevlí.
Jedná se krajinářsky velmi hodnotný celek. V okolí stojí četná žulová skaliska a nejpozoruhodnější je Psí skála.

Relativně vysoká nadmořská výška a omezeně propustné podloží vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj podmáčených smrčin a smrkových olšin s drobnými rašeliništi. Rašelinná společenstva se vytvářejí i na březích všech rybníků kaskády. Samotné vodní plochy jsou málo úživné a napájené čistou vodou. Tyto faktory spolu s nízkou rybí populací umožňují existenci bohatých populací raka říčního a střevle potoční. Oba tyto druhy jsou indikátory nejkvalitnějších vodních ekosystémů. V území se vyskytuje i řada vzácných druhů obojživelníků - čolek horský, čolek obecný, skokan zelený, skokan hnědý a další druhy. Obojživelníky pak zde loví pravidelně čáp černý a volavka popelavá.

V mělkých zrašeliněných okrajích rybníků se vyskytují hmyzožravé bublinatky. Kromě poměrně časté bublinatky jižní zde najdeme i vzácnou bublinatku menší. Lapací systém bublinatek tvoří drobné měchýřky, které podtlakem vsávají drobné plovoucí korýše, třeba buchanky, které o měchýřek zavadí. V kobercích rašeliníků roste řeřišnice bahení (zubatá) a drobný zevar menší.
Unikátním biotopem na západním okraji lokality jsou vlhké obnažené písčité svahy s bohatým výskytem plavuní. Roste zde celkem 6 druhů těchto vzácných rostlin, což jen tak někde neuvidíme. Spolu s nimi se zde hojně vyskytuje další hmyzožravá rostlina - tučnice obecná. Její lapací systém je vyloženě pasivní, chytá hmyz lepkavým povrchem listů bez aktivního pohybu. Zdejší populace je však na pokraji zániku, přestože se ještě před pár lety jednalo o největší v celém Slavkovském lese.

Video ČT - střevle potoční
Video ČT - rak říční
Video ČT - čáp černý

Zdroj: Priroda-kv.cz