Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
TOP TEN
Ubytování
Praktické
Kulturní instituce
Muzea
Galerie, orchestry
Divadla
Hvězdárna
Městské knihovny
Lázeňství
Příroda
Turistické cíle
Po stopách historie
Člověk mění tvář kraje
Aktivní pohyb
Zajímavosti
Obrazové prezentace
Virtuální prohlídka kraje
Užitečné odkazy
Muzea 

Muzeum Karlovy Vary
Zámecký vrch 22
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 433-4

sekretariat@kvmuz.cz 

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno po roce 1865 jako jednotné zařízení společně s městskou knihovnou a archivem. Již tehdy byly díky karlovarským sběratelům nashromážděny bohaté sbírky a doklady k typickým karlovarským řemeslům. Od roku 1876 bylo zpřístupněno soukromé muzeum rytce Antona Pitroffa, nadšeného sběratele, jehož sbírky byly později začleněny do Karlovarského muzea. V roce 1937 muzeum získalo část sbírek dr. Bechera a sbírku terčů a trofejí střeleckého spolku.

Muzeum Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
350 11 Cheb
tel.: 354 422 292

sekretariat@muzeum.cz

Muzeum Cheb

V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Se svými přibližně 100000 kusy sbírkových předmětů, bohatými sekundárními dokumentačními fondy k dějinám Chebska a obsáhlou studijní knihovnou patří k nejdůležitějším muzejním zařízením v západních Čechách. V nové uměleckohistorické expozici se návštěvníci seznámí s bohatou historií města i regionu, bohatými uměleckořemeslnými sbírkami muzea, mezi kterými zaujmou např. chebské antependium - korálková oltářní výšivka ze 14. století, dále gotické a barokní plastiky a ukázka chebské reliéfní intarzie s alegoriemi Večera, Rána, Dne a Noci z dílny J.K. Haberstumpfa. K reprezentativním exponátům patří také dochované části oltáře z nedalekého Ostrohu (Seebergu)z konce 15. století tvořené plastikou Oplakávání Krista a oltářními křídly s deskovými malbami s výjevy k Křížové cesty.

Muzeum Sokolov
Zámecká 1
356 01 Cheb
tel.: 352 623 930

muzeum@muzeum-sokolov.cz

Muzeum Sokolov

Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem se sídlem v objektu na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce bylo přemístěno po opuštění zámku armádou do tohoto objektu. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. V roce 2003 přešlo pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 1998 byla zprovozněna pobočka muzea v Krásně a v roce 2001 pobočka v Horním Slavkově. Od 1.1. 2007 došlo k sloučení Kralovarského, Chebského a Sokolovského muzea do nové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje.

Městské muzeum Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4
351 01 Františkovy Lázně
tel.: 354 542 344

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Tuto iniciativu podpořil tehdejší starosta Františkových Lázní Evžen Loimann a přenesl celou záležitost do kompetence města - tím bylo muzeum oficiálně založeno a sídlilo v budově Aeskulap čp. 131 v Americké ulici.
Po skončení první světové války se vedení muzea ujal významný regionální badatel Alois John, který ve třicátých letech získal výstavní prostory a sbírku přeměnil na skutečné muzeum. Během druhé světové války muzeum zaniklo a sbírky zmizely. Od roku 1957 se sbírkové předměty začaly opět shromažďovat a v roce 1958 bylo muzeum přemístěno do nynější budovy v ul. Dr. Pohoreckého (vedle divadla). Zde se kromě rozsáhlých výstavních expozic dokumentujících historii města a lázeňství, nachází i ředitelství muzea, ekonomický a obchodní úsek, historické oddělení a odborná knihovna.
Dnes má muzeum kolem 7000 sbírkových předmětů.

Městské muzeum Mariánské Lázně
Goethovo náměstí 11
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 622 740

muzeum@muzeum-ml.cz

Muzeum Mariánské Lázně

Muzeum je umístěno v nejstarším domě historické části města. Jedná se o významnou stavební památku z počátku 19. století a je poslední zachovanou ukázkou podoby města v době jeho vzniku. Dům byl postaven r. 1818 jako penzion pro lázeňské hosty "Zlatý hrozen". V r. 1823 v něm bydlel Johann Wolfgang Goethe, jehož návštěvu připomíná reliéfní bronzová pamětní deska (nad klenutým vchodem) a nově otevřená přepracovaná a doplněná expozice v 1. patře budovy.
Muzeum, založené již v roce 1887, je v této budově od roku 1953. Byly zde soustředěny regionální muzejní sbírky Mariánskolázeňska. V letech 1975 - 1979 byla provedena rekonstrukce objektu a na místě dvorního traktu postavena patrová přístavba pro expozice muzea s promítacím a přednáškovým sálem. Další rekonstrukce historického objektu proběhla v r. 1998 - 1999.
Expozice muzea dále doplňuje expozice v přírodě "Geologický park", vytvořené na ploše téměř 10 ha v těsném sousedství budovy muzea.

Muzeum Aš
Národopisné a textilní muzeum

Mikulášská 3
352 01 Aš
tel.: 354 525 195

info@muzeum-as.cz

Muzeum Aš

Muzeum Aš je příspěvkovou organizací města Aše a nachází se  poblíž katolického kostela Sv. Mikuláše na Mikulášském vrchu v Aši.
Ašské muzeum bylo založeno roku 1892. Vystavována byla především keramika, nábytek, kroje, zbraně, obrazy, knihy a sbírky věnované občany města, které byly neustále doplňovány dary místních měšťanů a továrníků. Svou současnou podobu dostalo v roce 1966, kdy bylo přemístěno do rekonstruované budovy zámečku, empirové budovy postavené továrníkem Ungerem na místě vyhořelého zámku Zedtwitzů na Mikulášském vrchu.
V roce 1986  byla V Muzeu Aš otevřena moderně uspořádaná textilní expozice dokumentující rozvoj textilní výroby na Ašsku od nejstarších výrobních postupů předení, tkaní, pletení, barvení a úpravy až do poloviny dvacátého století. Vystavené tkalcovské a pletařské stroje jsou udržovány v provozuschopném stavu.
Tato expozice představuje v současné době připomínku na po sametové revoluci zaniklý textilní průmysl v Aši.
Roku 1988 otevřená expozice “Dějiny Ašska” zachycuje rozhodující dějinné události na Ašsku od prvého písemného záznamu z roku 1270 až po ukončení autonomního vývoje Ašska t.zv. “Temperamentními body” Marie Terezie z roku 1775. Doložen je vývoj řemesel na Ašsku od poloviny 17. do počátku 19. století. Expozice je doplněna nábytkem, porcelánem, sklem a obrazy ze 17. až 19. století ze soukromých sbírek ašských měšťanů.

Sklářské muzeum Moser
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
tel: 353 449 455


museum@moser-glass.com  
 

Moser

Muzeum představuje slavnou historii firmy Moser, která byla založená Ludwigem Moserem v roce 1857. Součástí expozice jsou historické exponáty, sklářské nářadí, medaile, dekrety a jiné historické písemnosti, fotografie, ukázky vzorkovnic, katalogů a historických propagačních materiálů. Část výstavní expozice je věnována dodávkám sklárny pro panovníky a významné osobnosti.

Muzeum knižní vazby v Lokti
Městská radnice
TGM 1
Loket
tel: 352 684 350

Muzeum Loket

Muzeum knižní vazby otevřelo město Loket v roce 2001, stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého starosty Jana Hadravy byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané, Jan a Jarmila Sobotovi. Manželé Sobotovi krátce po svém návratu z USA v r.1997 byli hlavními iniciátory založení Společenstva českých knihařů se sídlem v Lokti. Jejich popularita mezi českými knihaři a sběrateli, ale i osobní přátelství s předními knihaři z celého světa byly hlavní příčinou toho, že muzeum obdrželo 90% všech exponátů zdarma.

Zdeněk Bálek - Muzeum historických motocyklů a Expozice české hračky
nám. 5. května 2
364 64 Bečov nad Teplou
tel: 606 737 041

Muzeum Bečov nad Teplou

Muzeum  historických motocyklů vystavuje okolo 40 kusů historických motocyklů, dále historická jízdní kola a motocyklové motory. Epozice se neustále rozšiřuje a byla doplňena i o historická jízdní kola. Některé z vystavených exponátů jsou světové unikáty dochované v jediném kuse a některé jsou jedinými dochovanými v ČR.
Expozice české hračky je koncipována jako volná ukázka české lidové hračky v klasických regionech našeho hračkářství (Krouna, Skašov, Hlinecko) až po produkci současných českých hračkářů, orientujících se na přírodní materiály. Expozice obsahuje několik stovek exponátů a také se neustále doplňuje. Součástí expozice je malý obchod, kde se některé hračky dají zakoupit.
V přízemí můžete navštívit expozici o vývoji a historii nožířství a chladných zbraní, v přízemí vpravo je také prodejní galerie a prodejna suvenýrů.

Zámek Mostov -
Muzeum porcelánu
Zámek Mostov
Mostov 1
350 02 Cheb

recepce@mostov.cz

Slavkovský porcelán

V prostorách zámku Mostov se nachází muzeum porcelánu Haas & Czjzek, První porcelánové manufaktury v Čechách. Přes 200 exemplářů z prodejen starožitností i soukromých sbírek získalo na Mostově odpovídající prostory pro prezentaci. Ručně malované koflíky s litophánií, čajové a kávové soupravy bohatě zdobené kobaltem a zlatem i unikátní vázy, podnosy a přátelské soupravy. Ozdobou sbírky je figurální porcelán. Velkou vzácností jsou získané předměty baronky Olgy, její vějíře, slunečník nebo její osobní šatstvo. Rovněž kopie různých dopisů, pohledů nebo fotografií získaných od dosud žijících pamětníků rodu Haasů.

Muzeum v Horní Blatné
362 37 Horní Blatná 127
tel.: 353 892 046
nebo 353 892 000 , mobil: 775 971 322

sekretariat@kvmuz.cz

Muzeum v Horní Blatné

Původní městské muzeum v Horní Blatné vzniklo již před rokem 1938 a zaniklo počátkem padesátých let. V roce 1977 vytvořilo Karlovarské muzeum novou expozici zaměřenou na těžbu cínu v Krušnohoří. K vidění jsou zde modely důlní techniky, mineralogické sbírky, cínové nádobí. Od roku 2001 bylo muzeum rozšířeno o malou regionální galerii. Muzeum je součástí naučné stezky Vlčí jámy.

Jan Becher Muzeum
T.G.Masaryka 57,
360 76 Karlovy Vary
tel: 353 170 177, 186,156

muzeum@jan-becher.com

Jan Becher Muzeum

Je součástí výrobního závodu, který zhruba před 150 lety nahradil původní lékárnu. Kromě výkladu (v šesti jazycích), audiovizuální projekce a výstavy historických exponátů spjatých s Becherovkou je součástí prohlídky i návštěva původních sklepů a některých výrobních prostor. Naopak některá místa zůstávají utajena. Např. do místnosti zvané "Drogikamr" vstoupila dodnes jen hrstka vyvolených. Právě za jejími zamčenými dveřmi několikrát do roka odvažují zkušené ruce přesná množství sušených květů, listů, kůry či mletého kořene a pečlivě mísí voňavou směs dvaceti bylin a koření - základ budoucího likéru. Na závěr prohlídky si návštěvníci mohou odpočinout v muzejním baru.

Muzeum v Nejdku
náměstí Karla IV. 238
Nejdek 363 21
tel: 353 925 702

sekretariat@kvmuz.cz

muzeum Nejdek

V letech 1976 - 77 bylo v měšťanském domě zbudováno Muzeum dělnického hnutí. Tato expozice vzala za své po listopadové revoluci (1989) a uvolnila místo národopisně orientované stálé výstavě ze sbírek Karlovarského muzea. Jde především o lidové umění, keramiku, cín, podmalby na skle či malovaný nábytek. V přízemí budovy Karlovarské muzeum pořádá výstavy trvající jeden až dva měsíce.


Muzeum Horní Slavkov
357 31 Horní Slavkov
tel: 352 688 130

muzeum@muzeum-sokolov.cz

muzeum Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nově adaptovaném domě čp. 211, který je sousedním domem architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - Pluhova domu (čp. 497), se kterým je spjat i společným stavebně-historickým vývojem. Jedná se o jednopatrový podsklepený objekt s šestiosým okenním hladkým průčelím bez plastických prvků členění fasády. Unikátně zachovaný prostor bývalé černé kuchyně, která byla důležitým prvkem interiéru tohoto městského domu, má vysokou historicko-dokumentační výpovědní hodnotu. Konstrukce domu naznačuje jeho goticko-renesanční původ a je v naší oblasti ovlivněna saským typem městské zástavby. Jako pobočka Krajského muzea Sokolov bylo muzeum v Horním Slavkově otevřeno v roce 2001 za intenzivní podpory města Horní Slavkov. Ve stálé expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města.

Hornické muzeum Krásno 
Cínová 408
357 31 Krásno
tel: 352 688 740

muzeum@muzeum-sokolov.cz

Muzeum Krásno

Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Je situováno na místě historického cínového dolu Vilém založeném na žilném systému Gellnauer, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. stol. V areálu dolu Vilém je zachována budova úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Hlavní budova muzea, rekonstruovaná v letech 1994 - 1998, sloužila v 18. a v 19. století jako úpravna cínových rud. Expozice byla slavnostně otevřena dne 5. září 1998 u příležitostí 2. setkání hornických měst a obcí České republiky, které se konalo v Krásně. Bývalá úpravna slouží jako hlavní objekt hornického muzea v přírodě, které se rozkládá na ploše několika hektarů. Vlastní muzeum doplňuje řada pozůstatků po těžbě a zpracování rud v okolí, které budou postupně zpřístupněny systémem naučných stezek a chodníků. Rekonstrukce ostatních budov v areálu dolu Vilém proběhla v letech 1998 - 2004 a jsou zpřístupněny veřejnosti od roku 2004.

Muzeum Jáchymov
Nám. Republiky 37
362 51 Jáchymov
tel: 353 811 695

muzeum@muzeum-sokolov.cz

muzeum Jáchymov

Současná muzejní expozice zvaná Jáchymov v zrcadle času má celkem 15 sálů ve 2 podlažích a je vybudována v renesanční budově někdejší Královské mincovny z roku 1536. Návštěvníci se zde seznámí s geologií a mineralogií Krušných hor,  archeologickými nálezy z Královské mincovny, rudným hornictvím 16. století,  numismatikou a mincovnictvím. Atrakcí muzea je velkoplošný pohyblivý model krušnohorských důlních prací v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do expozice mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je věnováno památce významného přírodovědce Georgia Agricoly (1494 - 1555), jehož život a dílo jsou úzce spjaty s Jáchymovem.

Muzeum Žlutice
Velké náměstí 1
364 52 Žlutice
tel: 353 393 357

sekretariat@kvmuz.cz

muzeum Žlutice

Městské muzeum bylo založeno v roce 1910. Návštěvníkům nabízelo sbírky vztahující se  k historii města. V roce 1953 převzalo sbírky z městského muzea v Bochově. V roce 1971 zde pracovníci muzea instalovali expozici věnovanou husitství. Pobočkou Karlovarského muzea se žlutické muzeum stalo v roce 1973. V roce 1992 byla expozice rozšířena o dějiny města. Součástí prohlídky je šatlava s instalací o hrdelním právu. Zpřístupněna je rovněž část středověkého podzemí pod budovou muzea.

Muzeum Valeč
Široká 182, 364 55  Valeč
tel: 774 831 314

muzeum.valec@seznam.cz


 

V roce 2008 u příležitosti 650. výročí barokního městečka Valeč bylo zpřístupněno nové historické muzeum.Muzejní prostory jsou rozdělené na dvě části. V první části visí mimo jiné podobizny rodu Štampachů, který si koupil valečské panství v roce 1570. Historii přibližují i části dobového nábytku a další předměty. Pro návštěvníky je připravený 30-ti minutový film, který připomíná celou 650 letou historii Valče. Film je k dispozici v českém a německém jazyce.Druhá část slouží pro výstavní účely. Expozice v ní jsou průběžně obměňovány.