Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Chebsko 
  AŠ (Cheb) - nefunkční ("mrtvý") barokní silniční most
V Aši nalezneme masivní barokní kamenný most s jediným obloukem o rozpětí 3,25 metru, délce 9,75 metru a celkové šířce 4,6 metru. Výška oblouku je 3,2 metru a celková výška mostu (k hornímu okraji zábradlí) činí šest a půl metru. Most je opatřen masivním zděným zábradlím, šířka samotné mostovky činí 3,5 metru. Most byl postaven v roce 1724 při rozšiřování hřbitova. Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel (1962), nakonec byl zbořen a hřbitov zrušen, přestal být most funkční.

Dřevěný krytý most v Chebu

Dřevěný krytý most v Chebu

CHEB (Cheb) - dřevěný krytý most
V západních Čechách je několik dřevěných krytých mostů nebo lávek - v Čižicích, Kynšperku, Štěnovicích, Vejprnicích; krytý most býval i v Radošově-Kyselce. Chebská krytá lávka pod místním hradem (falcí) má z každé strany bočního bednění po 9 typických, v rozích skosených oknech (obdobně jako lávka v Kynšperku). Je 40 metrů dlouhá, 3 metry široká a 4 metry vysoká. Stará lávka byla zničena na sklonku války v roce 1945, obnovena pak ing. Novákem v roce 1949 a v roce 1985 firma KOVO Cheb dodala ocelovou konstrukci sestávající z osmi trojúhelníkových věšadel. Mostovka je pokryta šikmým deštěním, uvnitř lávky je pak zvláštní zábradlí. Okenní průzory jsou děleny svislými sloupky, střešní konstrukce sestává ze 40 krokví. K portálu sedlové střechy vede devět schůdků, celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Výška hřebene střechy nad hladinou Ohře, kterou lávka překonává, je 5,5 metru. Lávka je orientovaná ve směru východ -západ, je odbočkou z místní komunikace směrem k hradu a parkovišti. Nachází se na západním okraji města, přímo pod falcí, kterou nechal budovat císař Friedrich I. Barbarossa (Chebsko připojil definitivně k Českému království až král Jan Lucemburský ve 14. století). V Chebu dříve existoval model města, na kterém byl zpodoben i kamenný most zdobený šesticí soch. Město se nalézalo na důležité obchodní stezce z Prahy do Norimberku a dále Würzburku, kde byl rovněž kamenný most zdobený sochami (jako v Praze), a pravděpodobně to inspirovalo chebské měšťany k obdobné výzdobě mostu. Dřevěné mosty - snad se zvedacím zařízením jako součástí opevněného města - jsou patrné rovněž na Wernerově vedutě Chebu z poloviny 18. století. V Chebu stával i americký ocelový most soustavy bailey. Ostatně i v současné době je obdoba této soustavy používána k obnově zničených mostů ve válkou zničené Bosně. Ve městě jsou i železniční mosty (viz jejich hesla) a údajně zde stával i Kožený most - jeho jméno však není odvozeno od stavebního materiálu, ale od městské čtvrti, kde sídlili koželuzi, jejichž řemeslo notně zapáchalo, a tak museli sídlit odděleně od ostatních řemesel.

Železniční viadukt v Chebu

Železniční viadukt v Chebu

CHEB (Cheb) - železniční mnohoobloukový viadukt
Kamenný, mnohoobloukový železniční most se železobetonovými prvky a vysokými půlkruhovými oblouky překonává řeku Ohři v jihovýchodní části města. Pochází z roku 1898 a byl původně celý zděný z opracovaných žulových kvádrů. Krajní pole na obou stranách byla tvořena 3 menšími oblouky, střední část viaduktu pak má 12 oblouků na pilířích, z nichž část byla poškozena při bombardování Spojenců 4. dubna 1945. V roce 1946 pak byl most rekonstruován sice v původním tvaru, ale z monolitického betonu. Jeho celková délka činí 348 metrů, maximální výška kolejiště nad hladinou Ohře je 25 metrů, šířka činí 6,75 metru. Oblouky střední části mají rozpětí 12 metrů a výšku 19,7 metru. Významně se uplatňuje i v panoramatu města.
Jednoobloukový viadukt Cheb CHEB (Cheb) - železniční jednoobloukový viadukt
Kamenný železniční most má jeden, mimořádně vysoký půlkruhový oblouk, který se člení na dvanáct šikmých pásů. Most pochází rovněž z druhé poloviny 19. století a jeho kamenné kvádrové zdi jsou stažené kleštinami. V jihovýchodní části města překonává silnici na Karlovy Vary a Plzeň.
  CHEB (Cheb) - silniční most
Mostní estakáda na severním obchvatu Chebu převádí nově vybudovanou silnici I/6 přes údolní nivu a meandr řeky Ohře, dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať Cheb-Chomutov a silnici Cheb-Tršnice. Most o celkové délce 525,3 metru o dvou pasech byl proveden jako spojitý předpjatý monolitický dvoutrám betonovaný na pevné skruži do pojízdného bednění. Rozpětí polí činí 32 + 11 x 41,8 + 32 metrů. Most je veden v půdorysném oblouku o poloměru 1 000 metrů. Projektantem byl SUDOP Praha, zhotovitelem Stavby mostů Praha, a. s. Mostní estakáda byla postavena v letech 1997-1999. Vzhledem k tomu, že most se nachází v oblasti s výskytem zemětřesení, byla konstrukce na tyto možné účinky dimenzována a vybavena.
Cheb železniční CHEB (Cheb) - železniční most
DT výhybkárna a mostárna z Prostějova postavila v roce 1998 příhradový most ČD v km 71,348 traťového úseku Plesná, státní hranice-Cheb přes silnici I. třídy. Hezký, živou zelenou barvou natřený příhradový most s dolní mostovkou je 47 metrů dlouhý, jeho hmotnost je 191 tun. Nosnou konstrukci tvoří dva hlavní příhradové přímopásové nosníky bez svislic a dolní ortotropní mostovka z plechu, s příčnými výztuhami jednostěnnými a podélnými výztuhami korýtkovými. Ministerstvo dopravy a spojů udělilo tomuto mostu ocenění Nejlepší mostní stavba roku 1998. Projektantem byla firma SUDOP Praha, zhotovitelem pak Stavby mostů Praha, a. s.
  CHEB (Cheb) - železniční most
Železniční příhradový ocelový most převádí trať ČD Cheb-Vojtanov přes silnici I/6. Byl postaven firmou Stavby mostů Praha, a. s., projektován byl firmou SUDOP Praha. Most byl prohlášen nejlepším mostním dílem roku 1998. Most převádí jednokolejnou trať přes přeložku silnice I/6. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí hlavních nosníků, které jsou navrženy jako přímopásové celosvařované příhradové o jednom poli a ortotropní mostovkou umístěnou v rovině dolních pasů nosníku. Rozpětí zeleně natřeného mostu je 46 metrů, šířka činí 5,25 metru.
  CHEB (Cheb) - silniční most
Most u nádrže Skalka z prefabrikovaných segmentů o šesti polích (35 + 4 x 59 + 35 m) o dvou souběžných horních stavbách dálničního typu umožňuje částečné odklonění komunikace I/6 od historického jádra Chebu. Byl postaven společností Stavby mostů Praha, a. s., ze segmentů 3 metry hlubokých a 14,3 metry širokých.

Skalná hrad

SKALNÁ (Cheb) - příjezdní most k hradu
V obci najdeme na žulovém ostrohu nad potokem stejnojmenný hrad, jenž je jedním z mála našich dochovaných v jádru románských hradů. Byl založen okolo roku 1200 a první písemná zpráva o něm pochází z 20. let 13. století. K dnes pustnoucímu hradu vede dvouobloukový kamenný most, který se zdá být - na rozdíl od hradu - v dobrém technickém stavu.
  OLOVÍ (Cheb) - silniční most
Most v Oloví na Chebsku je z ocelových příhrad typu bailey o třech otvorech a přemosťuje řeku Ohři. Jeho podpěry sestávají vždy ze dvou stojek válcového tvaru o metrovém průměru. Příhrady jsou 2 metry vysoké a spodní okraj mostovky je ve výšce 3 metry nad hladinou řeky