Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Čistá - Důl Jeroným 

Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá. Důl Jeroným je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v XV. a XVI. století. Zájem těžařů byl zaměřen na těžbu cínové rudy.

Dostupné prameny uvádějí, že o Čisté (Lauterbach) jsou zmínky již v XIII. století. Rozvoj města byl spojen s rozvojem těžby na dole Jeroným. Dne 20. 8. 1551 je městu propůjčen Ferdinandem I. název „Královské horní město (Königliche Bergstadt Lauterbach)“. Město vlastnilo cínovou váhu, cínovou huť a oprávnění těžit dříví v královských lesích.

Ložisko cínového zrudnění, na kterém byl vybudován důl Jeroným, představuje okrajové ložisko v jihozápadní části Čistecko-krásenského pásma slavkovské rulové kry. Počátky hlubinného dobývání spadají do období první poloviny XVI. století. Rozvoj hlubinné těžby byl nastartován po postupném vytěžení okolních rýžovišť.

Těžba na dole Jeroným se po prudkém rozvoji pozvolna dostává do útlumu. Zpráva o stavu důlních děl z roku 1847 uvádí, že doly poblíž Čisté jsou sešlé. Pokusy obnovit těžbu na dole Jeroným byly v letech 1887 – 1905. Po první světové válce je důl opuštěn. Další průzkum s cílem obnovit těžbu se realizuje v letech 1940 – 1943.

Celý důl Jeroným byl v roce 1990 prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 16. 2. 1990 pod č. j. 4291-89-PPM. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 4515. Od roku 1992 zde probíhají záchranné práce.V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století. Během roku 1982 byly objeveny další podzemní prostory, dnes označované jako stará důlní díla, v bezprostřední blízkosti známé části dolu Jeroným, dnes označovaný jako opuštěná důlní díla. Stará důlní díla jsou suchá a odvodňovaná dědičnou štolou Jeroným.

Důl Jeroným prozatím bohužel není přístupný veřejnosti a práce na jeho zajištění budou trvat podle finančních možností ještě několik let.