Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Přírodní zajímavosti 

Video - To nejkrásnější z karlovarské přírody

SLAVKOVSKÝ LES

Slavkovský les - Kozí vrchyCHKO Slavkovský les  
ČSOP Kladská - Slavkovský les
Historie Slavkovského lesa
Přátelé Slavkovského lesa

KRUŠNÉ HORY

Krušné hory pod Blatenskýcn vrchemKrušné hory
Krušné hory - aktuální info
Krušnohorci
Infoservis Krušných horách
Průvodce po Krušných horách

 • Božidarské rašeliniště (mapa) - Největší rašeliniště v Krušných horách s naučnou stezkou.
 • Božidarský Špičák (mapa) - Nejvyšší sopka ve střední Evropě (1115 m).
 • Dračí skála (mapa) - Žulový skalní útes v nadm. výšce 952 m.
 • Haar (mapa) - Přírodní památka několika rozptýlených rašelinišť.
 • Horská louka u Háje (mapa) - Rezervace horské louky pod Klínovcem (Ústecký kraj).
 • Halbemeiler Wiesen (Mílovská louka) (mapa) - Rezervace u Milova na saské straně.
 • Jelení vrch (mapa) - Přírodní park mezi Přebuzí a Horními Hamry.
 • Kamenný hřib (mapa) - Žulový balvan v podobě obrovského hřibu - přírodní památka. 
 • Klínovecké krušnohoří (mapa) - Evropsky významná lokalita mezi Klínovcem a Měděncem. 
 • Krušnohorské plató (mapa) - Rozsáhlé území rašelinišť na náhorní plošině západních Krušných hor.
 • Lišejník pod Tisovcem (mapa) - Vzácný lišejník, který se objevil na rudných haldách u Kraslic.
 • Malé jeřábí jezero (mapa) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky
 • Mrtvý rybník  - Také Černý rybník, podle tmavé barvy vody, založený v 16. století.
 • Oceán (mapa) - Přírodní rezervace z r.1969, rašeliniště s porostem kleče a výskytem tetřeva.
 • Přebuzské vřesoviště (mapa)- Mozaika biotopů po těžbě rašeliny se vzácnou flórou i faunou.
 • Přírodní park Přebuz  - Rozsáhlý komplex vrchovištních rašelinišť, jezírek, horských luk a návazných lesních ekosystémů v blízkosti obce Přebuz, v pramenné oblasti říčky Rolavy a jejích přítoků.
 • Rolava - Nádherná říčka protékající několika rezervacemi.
 • Rolavská vrchoviště - Nová národní přírodní rezervace
 • Rotavské varhany (mapa) - Ukázka sloupcového rozpadu čediče v bývalém lomu u Rotavy.
 • Rudné  - Krušnohorské mokřadní louky s výskytem orchidejí.
 • Ryžovna (mapa)- Přírodní rezervace ochraňující společenství horských rostlin a čedičový lom - varhany.
 • Skály na Strašidlech  - Neuvěřitelně zajímavá skupina mohutných žulových skal u H.Blatné.
 • Smolné pece  - Pozůstatky hornické činnosti ve stejnojmenné obci.
 • Tetřívek obecný  - Ohrožený druh, žijící na vrcholech Krušných hor.
 • Velké jeřábí jezero (mapa) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky.
 • Velký močál (mapa)- Horské rašeliniště s porosty kleče.
 • Vlčí a Ledová jáma (mapa) - Pozůstatky historických hlubinných důlních děl po těžbě cínové rudy u Potůčků na rozloze 0,24 ha. Nejzajímavější jsou dva systémy depresí po dolech Jiří a Wolfgang.
 • Vysoká Pec  - Mokřadní louky se vzácnými druhy rostlin.
 • Vysoký kámen  - Geomorfologicky výrazná skupina křemencových skal se zbytkem přirozeného suťového porostu s Měsíčnicí vytrvalou u Kraslic. Na rozloze 2,75 ha.
 • Zlatý kopec (mapa) - Park se rozkládá podél státní hranice se SRN, asi 5 km severozápadně od Božího Daru. Zlatý potok, který protéká osadou Zlatý Kopec, odvádí vody z vrcholové plošiny Krušných hor hlubokým zalesněným údolím směrem k severu do Saska.

DOUPOVSKÉ HORY

 • Andělská hora - V Doupovských horách vzácný znělcový suk.
 • Hradiště - Vojenský prostor od roku 1948, přístupný zatím jen po okrajích. Asi jedno s nejméně civilizací poškozených území ve střední Evropě. Vyskytují se zde ledňáčci, velcí perleťoví motýli, raci, křižáci pruhovaní, tetřívci a mnoho dalších živočichů a vzácných rostlin.
 • Javorná - Hrubozrné uloženiny z erupce centrálního doupovského vulkánu.
 • Skalky skřítků - Ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin. Podle pověsti ve skalkách žili dobromyslní skřítkové.
 • Týniště  - Mělký rybník s okolními suchými pastvinami, nejvýznamější lokalita kuňky obecné.

ČESKÝ LES 

 • Mechové údolí  - Přírodní rezervace s výskytem vzácné orchideje a unikátního rašeliniště.
 • Lipovka - Přírodní rezervace nedaleko Poustky u Dolního Žandova

PŘÍRODA AŠSKA

 • Bystřina a Lužní potok - Kolem obou potoků se ochraňují vzácné druhy rostlin a živočichů žijících na mokřadních nivách.
 • Goethovy skály  - Bizarní křemencové skalky u Hazlova na rozloze 1,33 ha.
 • Halštrov  - Přírodní park s rozlohu 43 km2, kde pramení Bílý Halštrov.
 • Nejzápadnější bod ČR - Přes všeobecně rozšířený názor to není Trojmezí v Ašském výběžku. 
 • Smrčiny - Park o rozloze 72 km2 v Ašském výběžku při státní hranici se SRN (Bavorsko a Sasko). 
 • Cihelny - V blízkosti rybníka Ovčín naleziště egeranu a minerálu vesuvian.
 • Vernéřovské doly - Odval ze starého důlního díla u Aše, kde se vyskytuje žilník složený z křemene.
 • Ztracený rybník - Rašeliniště asi 5km od Hazlova ve Smrčinách.
PŘÍRODA CHEBSKA
 • Amerika  - Rezervace hnízdiště ptactva na ostrově rybníku Amerika.
 • Děvín - Údolní niva Lužního potoka západně od obce Milhostov v Chebské pánvi.
 • Kamenné vrchy - Přírodní park mezi Skalnou a Plesnou.
 • Komorní hůrka - Pozůstatky naší nejmladší, třetihorní sopky.
 • Kozlovská lípa - Mohutná lípa malolistá, utajená veřejnosti do roku 2003.
 • Kyselecký hamr (mapa) - Vydatná přírodní kyselka v údolí Stebnického potoka.
 • Maar Mýtina - nedávno objevená sopka vedle Železné hůrky
 • Pomezní rybník  - Přírodní rezervace chránící Pomezní rybník a okolní mokřady nedaleko Pomezí.
 • Rathsam  - Přirozený soutok Ohře a Reslavy a přilehlých mokřin.
 • SOOS  - Unikátní přírodní slatiniště, rašeliniště a mofety.
 • Stráň u Dubiny - Louky, pastviny a vřesoviště u obce Libá v přírodním parku Smrčiny.
 • Studna u Lužné - Soustava rybníků u obce Lužná v Chebské pánvi.
 • U Sedmi rybníků - Komplex chráněných rybníků a mokřin. Výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Valdštejnův dub  - Čtyři a půl století starý dub v Okrouhlé patří mezi nejmohutnější stromy Kraje.
 • Železná hůrka - Zachovalý sopečný kužel čtvrtohorní sopky, blízko hraničního přechodu u obce Mýtina.

PŘÍRODA KARLOVARSKA

 • Hora Suk, Sopka - Třetihorní hora sopečného původu nad obcí Hory.
 • Hořečková louka - Květná louka i obce Pila s rozšířeným hořečkem drsným a další flórou a faunou.
 • Křížové stromořadí - Stoleté lipové stromořadí vysázené do tvaru kříže vévodou Beaufortem z Bečova.
 • Olšová vrata - Skalka, částečně porostlá ohroženými druhy rostlin.
 • Svatošské skály  - Národní přírodní památka skupiny romantických žulových skal.
 • Špičatý kámen  - Malebná žulová skalka u Lokte se železným křížem na vrcholu.
 • Smolnická výsypka (cca 616 ha), ukončení sypání do roku 2015, naplánována lesnická a vodní rekultivace
PŘÍRODA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA
 • Alej Svobody  - 2,5 km dlouhá alej se stovkami stoletých chráněných stromů.
 • Hamrnický mokřad - Přírodní rezervace k zachování biotopu početných populací ohrožených rostlin.
 • Kosatcová louka - Přírodní památka k zachování biotopu početné populace kosatce sibiřského.
 • Král smrků  - Ojediněle vzrostlý, chráněný smrk, vysazený kolem roku 1815.
 • Kynžvarstské kyselky - Pod rezervaví Holina najdeme NS k Jezevčímu, Liščímu i Kančímu prameni.
 • Kynžvartský kámen  - Žulový blok s dokonale vyvinutými mikrotvary zvětrávání nedaleko Lázní Kynžvart.
 • Lipovka - Důvodem ochrany je mezofilní louka s teplomilnou květenou - hlavně vstavače.
 • Ovesné Kladruby  - Plochá niva potoka se spontánním rozvojem rašelinné vegetace.
 • Pístovská Louka - Přírodní památka u Pístova
 • Pramen Čiperka  - Kyselka Slavkovského lesa vyvěrá kilometr severně od města Michalovy Hory.
 • Rájovský maar - Nová maarová neovulkanická struktura u obce Rájov.
 • Zámecký park v Kynžvartu - Pozoruhodný mnoha starými solitérními stromy.
 • Žižkův vrch (mapa) - Rezervace přírodních bučin a suťových lesů.

PŘÍRODA OSTROVSKA

PŘÍRODA SOKOLOVSKA

 • Jeskyně u Svatavy - Několik jeskyní v pískovcovém podloží pod Svatavským vrchem.
 • Leopoldovy hamry  - Přírodní park u Krajkové.
 • Lomnické pinky  - Nebývalý a zcela jedinečný soubor rozmanitých biotopů skývající klidný úkryt, potravu i hnízdiště mnoha druhům ptáků a slouží také jako významná zastávka a křižovatka hejnům táhnoucím napříč Evropou.
 • Nadlesí - Rozsáhlé lesní porosty s podmáčenými smrčinami, místy rašelinnými smrčinami a rašelinnými bory.
 • Matyáš - Území bylo kdysi výsypkou hnědouhelných dolů, dnes jsou tu rybníčky obrostlé lesy. Ve vodním prostředí žije několik druhů obojživelníků, např. čolek velký.
 • Památný topol - Od roku 1984 chráněný stoletý kanadský topol v centru Sokolova nedaleko MÚ. 
 • Pískovna Erika  - Rozšíření vzácnývh živočichů ve staré pískovně, zvláště ropuchy krátkonohé.
 • Studenec - Přírodní rašeliniště s výskytem vzácného ďáblíku bahenního.
 • Tůně u Vřesové - Výskyt několika druhů ohrožených obojživelníků u elektrárny Vřesová.
 • Údolí Ohře - Přírodní památka s pseudokrasovými jevy. Paleontologická lokalita třetihorní flóry.
 • Loketský břečťan - Dva mohutné chráněné břečťany popínavé, jedny z mála chráněných břečťanů v Česku.
 • Podkrušnohorská výsypka - část slouží jako skládka odpadů, na zbytku se provádí rekultivace.
 • Výsypka Michal - provedena vodní rekultivace na 30 ha území, provedená lesnická rekultivace, předpokládá se rekreační využití území.
 • Výsypka Silvestr - vybudováno golfové hřiště.
 • Výsypka Antonín - provedená rekultivace – arboretum.
 • Výsypky Medard - Libík a Gustav, rekultivace zčásti provedená – lesopark, nadále probíhá vodní rekultivace, mělo by vzniknout jezero s rozlohou, s hloubkou 50 m, napájeno z řeky Ohře, projekt Medard je v současné době velmi aktuální.
 • Výsypka Lítov – Boden - provedena vodní rekultivace za vzniku 2 vodních nádrží využívaných pro rekreaci.
 • V Rašelinách - Přírodní rezervace, rašelinný bor s typickým podrostem.
PŘÍRODA TOUŽIMSKA
 • Blažejský rybník - Vzácné biotopy, které staly ideálním místem pro existenci mnoha vzácných druhů a rostlin.
 • Čedičové varhany u Hlinek - Přírodní památka chránící odhalený čedičový zlom v bývalém lomu.
 • Chlum - Přírodní rezevace. Přirozená společenstva na čedičových vyvřelinách vulkanické stolové hory.
 • Javorná  - Rozsáhlá lokalita, která je téměř celou plochu pokryta lučními a mokřadními biotopy.
 • Odolenovice - Převládajcí vhlké louky pramenné pánve Odolenovického potoka.
 • Parchomety - Přírodní památka k ochraně podmáčených luk s kosatcem sibiřským a s dalšími druhy rostlin.
 • Valeč - Přírodní památka k ochraně naleziště četných minerálů - světové naleziště hyalitu.
 • Skalka pod Tisovským vrchem - Nejodlehlejší skalní výchoz Mnichovských hadců.
 • Střela  - Meandrující řeka se vzácnou mihulí potoční
 • Viklan Dominik - Funkční viklan u Javorné.
 • Vladař  - čedičová stolová hora s teplomilnými smíšenými porosty a bohatým podrostem u Zábořic.
 • Velký údrčský rybník  - Významná rybniční soustava se střídajícími se vlhčími a suššími květnatými loukami.